Projekty współfinansowane ze środków UE

iconUE2

Projekt „Usługi doradcze na rzecz EKWOS ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Priorytet III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

Przedmiotem projektu jest wsparcie doradcze dla małego przedsiębiorstwa EKWOS Piotr Parasiewicz w zakresie usług związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujących jego dalszy, trwały rozwój. Planowany w ramach projektu zestaw usług doradczych obejmuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne produkty leczniczo-opiekuńcze, zwiększenie potencjału rozwojowego oraz zwiększenie wykorzystania narzędzi cyfrowych w przedsiębiorstwie

Wartość projektu 172 815,00

Wysokość dofinansowania 109 309,00 zł

Zapytania ofertowe

 

Karta Dużej Rodziny
EKWOS to miejsce przyjazne rodzinom.
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.
Zobacz Ekwos w serwisie mojekonferencje.pl

UE